• Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 1 – NXB Tư pháp

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 1 – NXB Tư pháp

  Phần 1 của cuốn sách “Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003” trình bày nội dung phần 1 - Khái quát những điểm mới của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   95 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 2 – NXB Tư pháp

  Ebook Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003: Phần 2 – NXB Tư pháp

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của cuốn sách “Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003” trình bày các nội dung của phần 2 – Những nội dung cơ bản của Luật tổ chức Hội dồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003. Phần 3 – Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2003....

   96 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Ebook Luật dạy nghề: Phần 1

  Ebook Luật dạy nghề: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật dạy nghề" cung cấp cho người đọc các quy định chung của luật dạy nghề, các trình độ đào tạo trong dạy nghề bao gồm sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   27 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Ebook Luật dạy nghề: Phần 2

  Ebook Luật dạy nghề: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật dạy nghề", phần 2 trình bày các quy định về dạy nghề thống kê và dạy nghề thường xuyên; tuyển sinh học nghề, hợp đồng học nghề, thi; cơ sở dạy nghề, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dạy nghề trong hoạt động dạy nghề;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Ebook Luật tổ chức Chính phủ: Phần 1

  Ebook Luật tổ chức Chính phủ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật tổ chức Chính phủ" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Lệnh số 04/2002/L-CTN ngày 7-01-2002, những quy định chung, nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   24 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Ebook Luật tổ chức Chính phủ: Phần 2

  Ebook Luật tổ chức Chính phủ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật tổ chức Chính phủ", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nhiệm vụ và quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ; Bộ, cơ quan ngang bộ; chế độ làm việc và quan hệ công tác của Chính phủ, điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp cuốn sách "Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam" qua phần 2 sau đây. Cuốn sách là một công trình chuyên khảo có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng chính sách cũng như những biện pháp trong hợp tác quốc tế đấu tranh phòng...

   162 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam của tác giả Nguyễn Ngọc Anh có kết cấu gồm 3 chương, trình bày nhận thức chung về hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam, thực trạng hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực...

   152 p ckq 31/08/2017 0 0

 • Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 1

  Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Luật di sản văn hóa" cung cấp cho người đọc các quy định chung của Luật di sản văn hóa; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ckq 31/05/2017 1 0

 • Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 2

  Ebook Luật di sản văn hóa: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật di sản văn hóa", phần 2 cung cấp các nội dung: Bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa vật thể, quản lý nhà nước về di sản văn hóa, khen thưởng và xử lý vi phạm, điều khoản thi hành luật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p ckq 31/05/2017 1 0

 • Ebook Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự (sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách tham khảo "Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Khởi tố vụ án hình sự, điều tra vụ án hình sự, truy tố hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p ckq 31/05/2017 4 0

 • Ebook Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Trình tự, thủ tục giải quyết vụ án hình sự", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm, thi hành bản án và quyết định của toàn án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p ckq 31/05/2017 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số