• Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 1 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 1 - Mô hình phân tích hồi qui: Một số khái niệm cơ bản. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Bản chất của phân tích hồi quy, hàm hồi qui tổng thể, hàm hồi qui mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   33 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 2 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 2 tập trung về mô hình hồi quy hai biến. Nội dung trình bày trong chương gồm có: Phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS), các giả thiết cơ bản của phương pháp OLS, độ chính xác của các ước lượng OLS, hệ số r2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu, phân bố xác suất của Ui, khoảng tin cậy và kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy,...

   63 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 3 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 3 - Mô hình hồi qui bội. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: mô hình hồi qui ba biến, mô hình hồi quy k biến tổng quát, phân tích các hệ số của mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 4 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 4 - Hồi quy với biến giả. Nội dung trình bày cụ thể trong chương này gồm: Bản chất của biến giả, hồi qui với biến giả, một số ứng dụng của biến giả trong phân tích kinh tế, so sánh hai hồi qui,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 5 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 5 tập trung trình bày về đa cộng tuyến. Nội dung chính gồm có: định nghĩa loại khuyết tật của mô hình (Mô hình vi phạm giả thiết nào của phương pháp OLS), hậu quả của khuyết tật đối với các ước lượng OLS, nguyên nhân của khuyết tật, cách phát hiện và giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 6 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 6 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 6 - Phương sai sai số thay đổi. Các vấn đề cần xem xét trong chương này gồm có: định nghĩa loại khuyết tật của mô hình (Mô hình vi phạm giả thiết nào của phương pháp OLS), nguyên nhân của khuyết tật, hậu quả của khuyết tật ñối với các ước lượng OLS, cách phát hiện, giải pháp khắc phục.

   28 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 7 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 7 - Tự tương quan. Chương 4 cung cấp đến người học các kiến thức về: Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan, uớc lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan, uớc lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan, hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan, phát hiện tự tương quan, các...

   38 p ckq 31/08/2017 2 0

 • Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 8 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Bài giảng Kinh tế lượng (Econometrics): Chương 8 - GV. Nguyễn Thị Minh Hiếu

  Chương 8 - Định dạng mô hình. Chương này gồm có những nội dung chính như sau: Các thuộc tính của một mô hình tốt, các sai lầm định dạng, dạng hàm không đúng, cách phát hiện các sai lầm định dạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p ckq 31/08/2017 1 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ - Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ

  Bài giảng Quản trị dịch vụ - Chương 2: Các đặc điểm và mô hình dịch vụ

  Chương 2 - Các đặc điểm và mô hình dịch vụ. Chương này gồm có những nội dung cơ bản sau: Các đặc điểm của dịch vụ, giao tiếp nhiều với khách hàng, các loại giao tiếp với khách hàng, những vấn đề xuất phát từ những đặc điểm dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p ckq 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 2 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 2 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Chương 2 – Tính chất của dịch vụ. Mục tiêu chương này nhằm: Phân loại dịch vụ thành một trong 4 loại sử dụng ma trận quy trình dịch vụ, mô tả dịch vụ sử dụng bốn chiều kích của dịch vụ trọn gói, bàn về những hàm ý trong quản lý của những đặc điểm phân biệt của hoạt động dịch vụ,...

   8 p ckq 31/05/2017 3 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 9 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 9 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 9: Định vị phương tiện dịch vụ (Service facility location). Nội dung trình bày chương này gồm có: Vai trò cạnh tranh của của định vị phương tiện dịch vụ, những điều cần phải tính đến trong việc định vị, định vị đơn phương tiện dịch vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ckq 31/05/2017 6 0

 • Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 3 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management): Chương 3 - ThS. Trần Kim Ngọc

  Bài giảng Quản trị dịch vụ (Service management) - Chương 3: Chiến lược dịch vụ (Service strategy). Nội dung chương này gồm có: Đề ra tầm nhìn (hay nhãn quan) dịch vụ chiến lược, bàn về môi trường cạnh tranh của dịch vụ, bàn về quyết định mua dịch vụ,... Mời tham khảo.

   10 p ckq 31/05/2017 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số