Tài liệu tập huấn cán bộ xã: Quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và môi trường

Tài liệu tập huấn cán bộ xã: Quản lý nhà nước về tài nguyên thiên nhiên và môi trường gồm 5 chuyên đề. Chuyên đề 1: Quản lý nhà nước tài nguyên và môi trường ở xã. Chuyên đề 2: Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất. Chuyên đề 3: Sử dụng và chỉnh lý bản đồ địa chính. Chuyên đề 4: Đăng ký, thống kê đất đai và quản lý. Chuyên đề 5: Thanh tra, kiểm tra tài nguyên và môi trường ở cơ sở.