Module THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên - Trần Quốc Thành

Module THCS 5: Nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên tìm hiểu về giai đoạn lứa tuổi học sinh THCS, giới thiệu về môi trường học tập, phân loại môi trường học tập, ảnh hưởng của môi trường học tập và biện pháp xây dựng môi trường học tập.