Module THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS - Nguyễn Đức Minh

Module THCS 38: Giáo dục hoà nhập trong giáo dục THCS trình bày các nội dung về học sinh khuyết tật, một số vấn đề cơ bản về giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, quy trình giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật, dạy học lớp có học sinh khuyết tật và tổ chức giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật.