Module THCS 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS - Phan Thanh Long

Module THCS 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS trình bày tóm tắt được vai trò, mục tiêu, nội dung, phương pháp xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục; thiết kế và tổ chức kế hoạch giáo dục phù hợp với đối tượng và đặc điểm, môi trường giáo dục.