Module THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học - Trần Trung

Module THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học nhằm nâng cao hiểu biết về thành tố của quá trình dạy học, vai trò của việc thực hiện kế hoạch dạy học và làm rõ các yếu tố có ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học thông qua các hoạt động lập kế hoạch dạy học, tiến hành thực hiện kế hoạch dạy học... Mời quý thầy cô cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.