Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS - Đỗ Thị Hạnh Phúc

Module THCS 1: Đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS trình bày khái quát về giai đoạn phát triển của lứa tuổi HS THCS, hoạt động giao tiếp của HS THCS, phát triển nhận thức và nhân cách của học sinh trung học cơ sở.