Giáo trình Thương mại điện tử - Nguyễn Cửu Long

Giáo trình gồm phần mở đầu và 7 chương, có nội dung về: Tổng quan về thương mại điện tử, mô hình hoạt động của thương mại truyền thống và mô hình hoạt động của thương mại điện tử, chuẩn bị một thương vụ mua hàng trên Webside thương mại điện tử, quản lý các thương vụ bán hàng trên Webside thương mại điện tử, quy trình mua và bán hàng trên Webside thương mại điện tử, an ninh trong thương mại điện tử và các dữ liệu cần thiết khi xây dựng Webside thương mại điện tử.