Giáo trình Thực hành mạng LAN - Phạm Thanh Bình

Giáo trình thực hành mạng LAN gồm 7 nội dung chính: Lắp đặt mạng, thiết lập mạng ngang hàng, khai thác mạng ngang hàng, cài đặt máy chủ, quản trị uer, nhóm user và đăng nhập vùng, khai thác mạng Client/ Server, một số dịch vụ trên mạng Client/Sever. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản trị mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.