Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thương mại Tập 2 - ĐH Kinh Tế Quốc Dân

Giáo trình này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống về kinh doanh thương mại, về tổ chức, kỹ thuật, nghiệp vụ, nghệ thuật kinh doanh thương mại. Nghiên cứu những thành tựu và kinh nghiệm tiên tiến trong lĩnh vực này để giúp người học biết và lựa chọn những phương pháp, biện pháp thích hợp với điều kiện cụ thể trong hoạt động kinh doanh thương mại để hoạt động kinh doanh có hiệu quả.