Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - NXB. Hà Nội

Giáo trình nhằm trang bị cho học sinh, sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp thông qua 4 chương. Chương 1 giới thiệu những vấn đề chung về quản trị doanh nghiệp. Chương 2 khái quát những vấn đề cơ bản trong quản trị nhân sự và quản trị khoa học công nghệ trong doanh nghiệp. Chương 3 cung cấp những kiến thức cơ bản trong việc quản trị chi phí, kết quả và các chính sách tài chính doanh nghiệp. Chương 4 nghiên cứu về công tác kiểm soát trong doanh nghiệp.