Giáo trình Marketing căn bản - Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên)

Giáo trình Marketing căn bản do Nguyễn Thị Thanh Huyền (chủ biên) biên soạn có kết cấu trình bày nội dung gồm 6 chương. Trong đó chương 1 giới thiệu khái quát chung về marketing, chương 2 trình bày thị trường và nghiên cứu thị trường, chương 3 cung cấp kiến thức về chính sách sản phẩm, chương 4 đề cập đến chính sách giá cả, chương 5 chính sách phân phối, chương 6 trình bày chính sách xúc tiến hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.