Giáo trình Lý thuyết thống kê - Hà Văn Sơn

Giáo trình Lý thuyết thống kê gồm 13 chương: Giới thiệu môn học, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phản đối xác suất thông dụng, ước lượng, điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi qui, dãy số thời gian, chỉ số. Đây là giáo trình thống kê vừa phù hợp với điều kiện giảng dạy và học tập hiện nay, vừa thống nhất với chương trình đào tạo thống kê khá chuẩn mực.