Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán - NXB Giáo dục

Nhà xuất bản Giáo dục đã tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn giáo trình này với nội dung gồm 8 chương, được kết cấu theo quy định chung về khung chương trình môn học này. Chương 1 trình bày vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán. Phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tính giá, phương pháp đối ứng tài khoản là nội dung của 3 chương tiếp theo. Chương 5 cung cấp kiến thức về kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp. Và 3 chương cuối cùng hướng dẫn người học phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức hạch toán kế toán trong doanh nghiệp. Qua 8 chương này người học có thể nắm bắt kiến thức một cách toàn diện và cô đọng nhất về lý thuyết hạch toán kế toán.