Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

Giáo trình do PGS.TS. Trần Đình Quế & KS. Nguyễn Mạnh hùng biên soạn gồm có 6 chương. Nội dung khái quát về: Sự tiến hoá của cách tiếp cận từ lập trình truyền thống đến cách tiếp cận của lập trình hướng đối tượng và xu hướng phát triển của lập trình hướng đối tượng hiện nay, những khái niệm cơ bản của lập trình hướng đối tượng. Tài liệu không những giới thiệu những khái niệm & những quy ước ban đầu của ngôn ngữ lập trình Java mà còn trình bày các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng dựa trên ngôn ngữ Java như: khai báo lớp, các thuộc tính và phương thức của lớp; kỹ thuật thừa kế, cài đặt nạp chồng và đa hình trên Java, tập trung tìm hiểu kỹ thuật cài đặt và sử dụng một số cấu trúc dữ liệu quen thuộc danh sách liên kết, cây nhị phân và đồ thị; các kỹ thuật lập trình giao diện trên Java.