Giáo trình Hệ điều hành - ThS. Phạm Thanh Bình

Nội dung của giáo trình gồm 4 chương có nội dung chính như sau: Chương 1 cung cấp các khái niệm chung về cấu trúc, nguyên tắc làm việc của hệ điều hành, chương 2 khái quát về các khái niệm về cấu trúc, nguyên tắc làm việc, tổ chức của hệ điều hành MS - DOS, chương 3 nêu các khái niệm về cấu trúc, nguyên tắc làm việc, tổ chức của hệ điều hành Windows, chương 4 giới thiệu lịch sử, các thành phần của hệ điều hành mạng, hệ điều hành Windows NT và Windows 2000.