Giáo trình Cấu trúc máy tính - TS. Phó Đức Toàn

Có cấu trúc gồm 6 chương, trong đó chương 1 nhập môn, chương 2 trình bày nội dung về cấu trúc chung về máy tính, chương 3 đề cập đến các mức chương trình, chương 4 cung cấp kiến thức về xử lý 8086, chương 5 giới thiệu khái quát về bộ nhớ ngoài, chương 6 thiết bị ngoại vi và ghép nối, giáo trình Cấu trúc máy tính do TS. Phó Đức Toàn biên soạn sẽ là tài liệu hay cho người học cũng như giảng viên tham khảo.