Giáo trình Cài đặt và điều hành mạng máy tính - NXB. Giáo dục

Cài đặt và điều hành mạng máy tính là giáo trình do NXB. Giáo dục xuất bản. Nội dung giáo trình được chia thành 6 chương: Chương 1 trình bày khái niệm cơ bản về mạng máy tính, chương 2 đề cập đến kiến trúc mạng phân tầng và các giao thức mạng, chương 3 giới thiệu về mạng cục bộ LAN, nội dung của chương 4 liên quan đến kế hoạch lập mạng và một số vấn đề liên quan đến các ứng dụng mạng được đề cập đến trong chương 5. Trong chương cuối cùng, chương 6, tác giả giới thiệu đến bạn đọc một số bài toán áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.