Ebook Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới: Phần 1 - NXB Kinh tế quốc dân

Phần 1 ebook gồm nội dung chính: Mở đầu - Nền kinh tế khởi nghiệp, phần I - Nghiệp vụ đổi mới (Khởi nghiệp có hệ thống, ý tưởng độc đáo, nguyên tắc đổi mới,...). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.