Ebook Thực hành Hồ quang tập 1- Trường Cao đẳng Công Nghiệp Hà Nội

Giáo trình do Đại học Quốc Gia Hà Nội xuất bản. Giáo trình này đưa ra các ý tưởng để nghiên cứu một cách rất hiệu quả về công nghệ hàn hồ quang trong các lĩnh vực gia công kim loại tấm cho các giáo viên dạy nghề và học viên