Ebook Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam - Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam: Phần 1

Phàn 1 cuốn sách "Tài nguyên thiên nhiên và môi trường Việt Nam - Trường địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Trường địa từ, trường địa từ và cấu trúc bên trong của trái đất, trường địa từ và môi trường xung quanh trái đất, nghiên cứu biến thiên của trường địa từ trên lãnh thổ Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cuốn sách.