Ebook Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt): Phần 2

Phần 2 của cuốn "Niên giám Thống kê Hải quan về hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (Bản tóm tắt)" trình bày khái quát số liệu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo thị trường. Các thị trường xuất nhập khẩu ở đây bao gồm: Xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục; xuất nhập khẩu theo các khối liên kết kinh tế; xuất nhập khẩu theo một số thị trường chính;... Mời các bạn tham khảo.