Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 2 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

Phần 2 cuốn sách "Gây trồng và phát triển mây song" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo của mục II đến mục IV về đặc điểm hình thái các loài mây song, mười loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế cao của Việt Nam, kỹ thuật gây trồng mây song. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cơ sở công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, các tài liệu điều tra nghiên cứu về mây song từ năm 1990 đến nay nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết về mây song.