Ebook Gây trồng và phát triển mây song: Phần 1 - Vũ Văn Dũng, Lê Huy Cường

Cuốn sách "Gây trồng và phát triển mây song" giới thiệu đến bạn đọc về đặc tính sinh thái, đặc tính sinh trưởng và phân bố một số loài mây song phổ biến và có giá trị kinh tế ở Việt Nam, kỹ thuật gây trồng mây song. Cuốn sách được chia thành hai phần. Phần 1 giới thiệu đến bạn đọc nội dung mục I và mục II về giới thiệu cây mây song của Việt Nam và trên thế giới, đặc điểm hình thái các loài mây song.