Ebook Dự báo dân số Việt Nam 2014 - 2049

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 1/4/2014, Tổng cục Thống kê nghiên cứu và công bố kết quả dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2014-2049 nhằm cung cấp nguồn số liệu về dân số và xu thế phát triển của dân số Việt Nam trong tương lai, làm căn cứ để xây dựng chính sách đầu tư phát triển, đảm bảo phục vụ nhu cầu số liệu cho công tác lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu của các cấp, các ngành và đông đảo người dùng tin. Mời bạn đọc tham khảo.