Ebook Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí - PGS.TS Nguyễn Phương

Cuốn sách được tổng kết, sắp xếp phân loại các kiến thức về lý thuyết điều khiển tự động, lý thuyết về điều chỉnh tự động, vấn đề về cơ khí hóa và tự động hóa tiến lên đường dây tự động. Ở phần cuối của cuốn sách còn có phần bài tập ứng dụng để sinh viên kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm đạt được kết quả học tập tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.