Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Lê Xuân Hồng

Ebook Cơ sở đánh giá tác động môi trường: Phần 2 - Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án phát triển kinh tế xã hội cụ thể. Phần này gồm nội dung chương 6 đến chương 9. Tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.