Ebook Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn: Phần 2 - TS. Trịnh Thị Ái Hoa

Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn" do TS. Trịnh Thị Ái Hoa biên soạn, nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành gồm nội dung 2 của chương 2 trình bày chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam từ năm 1989 cho đến nay và nội dung chương 3 - Những giải pháp hoàn thiện chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam đến năm 2010.