Ebook Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn: Phần 1 - TS. Trịnh Thị Ái Hoa

Ebook "Chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam - Lý luận và thực tiễn" do TS. Trịnh Thị Ái Hoa biên soạn, nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành nhằm cung cấp thêm tư liệu cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách và bạn đọc quan tâm đến vấn đề xuất khẩu nông sản Việt Nam. Sách được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày cơ sở lý luận của chính sách xuất khẩu nông sản Việt Nam trong điều kiện hiện nay và nội dung 1 của chương 2.