Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 2 - NXB Lao động xã hội

Phần 2 ebook gồm các chương: Một số vấn đề về quản trị công ty
cổ phần, quản trị công ty ở một số loại hình
doanh nghiệp đặc thù, CEO, HĐQT và vai trò dẫn
dắt sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.