Ebook CEO và Hội đồng quản trị: Phần 1 - NXB Lao động xã hội

Phần 1 ebook gồm các chương: CEO, chủ tịch HĐQT, HĐQT và thành viên HĐQT, thành viên HĐQT, CEO, HĐQT và Đại hội đồng cổ
đông, ban kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.