Ebook Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý - TS. Phạm Thị Thanh Hồng (chủ biên)

Ebook "Hệ thống thông tin quản lý" gồm 7 chương trong đó giới thiệu chung về hệ thống thông tin quản lý, các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin quản lý, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin cấp chuyên gia và các hệ thống thông tin chức năng, các hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định, thương mại điện tử.