Báo cáo Thực tế tình hình công tác cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, định hướng chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo

Báo cáo Thực tế tình hình công tác cán bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015, định hướng chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo trình bày về sự hình thành đội ngũ cán bộ Trung ương, tỉnh, huyện, xã sau năm 1975 đến nay; những đổi mới hệ thống chính trị trong thời gian gần đây; một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh từ sau đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến nay và một số nội dung hữu ích khác. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thế.