Báo cáo chuyên đề: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX - Nguyễn Đức Hải

Báo cáo chuyên đề: Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX bao gồm những nội dung về tình hình thế giới diễn biến phức tạp trong những năm qua; tình hình trong nước đã ảnh hưởng lớn đến phát triển Quảng Nam; tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại Quảng Nam; những khó khăn, thách thức và đưa ra những định hướng phát triển cho Quảng Nam trong thời gian tới.