Bài thuyết trình Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam: Cơ hội cho Tăng trưởng xanh và quy hoạch phát triển vùng

Bài thuyết trình Chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam: Cơ hội cho Tăng trưởng xanh và quy hoạch phát triển vùng bao gồm những nội dung về lí do cần lồng ghép tăng trưởng xanh trong chiến lược phát triển bền vững; quy hoạch vùng chiến lược – quan hệ hợp tác và đối tác cho phát triển bền vững; chiến lược phát triển tỉnh Quảng Nam với các cơ hội tăng trưởng xanh và liên kết vùng.