Bài giảng Tin học cơ sở A: Các kiểu dữ liệu cơ sở trong C - Đặng Bình Phương

Chương này trang bị cho người học những hiểu biết về các kiểu dữ liệu cơ sở trong C. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các kiểu dữ liệu cơ sở; biến, hằng, câu lệnh và biểu thức; các lệnh nhập xuất;...và một số ví dụ minh họa. Mời các bạn cùng tham khảo.