Bài giảng Tin học cơ sở A: Các khái niệm cơ bản về máy tính - Đặng Bình Phương

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về máy tính. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Vài nét lịch sử máy tính, các thế hệ máy tính điện tử, phân loại, các thành phần cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.