Bài giảng Tin học cơ sở A: Các khái niệm cơ bản về mạng máy tính - Đặng Bình Phương

Chương này trình bày các khái niệm cơ bản về mạng máy tính. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm mạng máy tính, phân loại mạng máy tính, các lợi ích của mạng máy tính, một số ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.