Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 8 Quản trị chiến lược phân phối là: Làm rõ bản chất và phân loại kênh phân phối, phân tích tổ chức và hoạt động kênh phân phối, phân tích các quyết định thiết kế kênh phân phối, phân tích các quyết định quản trị kênh phân phối,...