Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - ThS. Nguyễn Hoàng Chi

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 Tổ chức thực hiện và kiểm tra chương trình marketing là: Cung cấp thông tin về việc tổ chức và thực hiện các chương trình Marketing, giới thiệu và phân tích việc kiểm tra chương trình Marketing,...