Bài giảng môn Marketing căn bản: Phần 2 - ThS. Đặng Văn Đảm

Bài giảng môn Marketing căn bản: Phần 2 gồm nội dung chương 6 đến chương 10 tài liệu. Nội dung phần này trình bày như sau: Chương 6 giới thiệu về chiến lược sản phẩm, chương 7 trình bày chiến lược định giá, chương 8 cung cấp kiến thức trong chiến lược phân phối, chương 9 giới thiệu chiến lược xúc tiến, chương 10 trình bày kế hoạch tổ chức thực hiện Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.