Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 8 - TS. Hoàng Văn Long

Bài giảng trình bày 3 nội dung chính: Cơ sở lý thuyết xây dựng chính sách môi trường, xây dựng và đánh giá chính sách môi trường, quản lý nhà nước về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo.