Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Phần 1 - KS. Nguyễn Vương Thịnh

Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu của KS. Nguyễn Vương Thịnh nhằm cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, vai trò và chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu cũng như quá trình tương tác giữa hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các phần mềm ứng dụng cơ sở dữ liệu. Giúp sinh viên tiếp cận với nền tảng hệ quản trị cơ sở dữ
liệu MicrosoftSQL Server. Mời các bạn đến với phần 1 của tài liệu để nắm bắt thêm một số thông tin cơ bản.