Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle: Chương 7 - Ngô Thùy Linh

Bài giảng "Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle - Chương 7: Ngôn ngữ PL/SQL" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về ngôn ngữ PL/SQL, cấu trúc khối lệnh của PL/SQL, khai báo, phép gán, các phép toán, cấu trúc điều khiển - điều kiện rẽ nhánh, lặp, con trỏ,... Mời các bạn cùng tham khảo.