Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Nguyễn Trung Trực

Bài giảng Cơ sở dữ liệu phân tán: Chương 4 - Thiết kế CSDL phân tán sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về các bước thiết kế CSDL; mục tiêu của thiết kế CSDL phân tán; cách tiếp cận thiết kế CSDL; thiết kế phân mảnh ngang chính; thiết kế phân mảnh ngang dẫn xuất.