Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

Bài giảng Chi tiết máy: Chương 4 Bộ truyền xích do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Các khái niệm chung, cơ sở tính toán bộ truyền xích, tính bộ truyền xích theo độ bền mòn, trình tự tính chọn bộ truyền xích.