Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

Bài giảng Chi tiết máy: Chương 3 Bộ truyền đai do TS. Nguyễn Xuân Hạ biên soạn cung cấp kiến thức như Khái niệm chung, phân loại, các bộ phận và thông số chính, cơ sở tính toán bộ truyền đa. Mời các bạn cùng tham khảo!