Bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 2 - ĐH Sư phạm TP. HCM

Dưới đây là bài giảng Các hệ quản trị CSDL: Chương 2. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về tổ chức lưu trữ với những nội dung cụ thể như tổ chức cơ sở dữ liệu (tổ chức tập tin, tổ chức mẩu tin,...); chỉ mục (index); Triggers.