• Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 6 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 6 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, dữ liệu kiểu mảng, khai báo mảng, một số cách khai báo mảng, số phần tử của mảng, khởi tạo giá trị cho mảng lúc khai báo, truy xuất đến một phần tử, truyền mảng cho hàm,...

   73 p ckq 31/12/2017 16 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 11 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: giới thiệu, streams và files, streams (dòng nhập xuất), text streams, binary stream,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   42 p ckq 31/12/2017 15 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Khai báo kiểu mảng 2 chiều, truy xuất đến một phần tử, gán dữ liệu kiểu mảng, truyền mảng cho hàm, ...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p ckq 31/12/2017 13 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 1 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu về môn học qua một số ví dụ, các bước giải bài toán, tính tổng hai số nguyên,...

   45 p ckq 31/12/2017 10 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 4 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, câu lệnh for, câu lệnh while, câu lệnh do… while, vòng lặp dùng lệnh do while,...

   51 p ckq 31/12/2017 11 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 2 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C, trình biên dịch/thông dịch, cấu trúc chương trình, định dạng trong C, biến, kiểu dữ liệu, hằng số, từ khóa, toán tử,...

   45 p ckq 31/12/2017 14 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 3 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 3 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Câu lệnh if (thiếu), câu lệnh if (thiếu), câu lệnh if (đủ), câu lệnh switch (thiếu), câu lệnh switch (đủ),...

   33 p ckq 31/12/2017 13 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 9 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, khai báo kiểu cấu trúc, sử dụng typedef, khởi tạo cho biến cấu trúc, truy xuất dữ liệu kiểu cấu trúc, gán dữ liệu kiểu cấu trúc, cấu trúc phức tạp,...

   32 p ckq 31/12/2017 15 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 5 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 5 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Đặt vấn đề, định nghĩa các hàm, khai báo prototype, kiểu trả về của hàm, tên hàm và tham số,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p ckq 31/12/2017 12 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 8 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Khái niệm đệ quy, hàm đệ quy trong NNLT C, cấu trúc hàm đệ quy, đệ quy tuyến tính, đệ quy nhị phân, đệ quy hỗ tương,...

   43 p ckq 31/12/2017 15 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 - TS. Ngô Hữu Dũng

  Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 10 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Kiến trúc máy tính, kKhai báo biến trong C, khái niệm con trỏ, khai báo con trỏ, con trỏ NULL, khởi tạo kiểu con trỏ, sử dụng con trỏ,...

   80 p ckq 31/12/2017 11 0

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 2 - TS. Phạm Việt Hà

  Bài giảng Xử lý tín hiệu và mã hóa: Chương 2 - TS. Phạm Việt Hà

  Nội dung cơ bản của chương 2 Thu nhận và biểu diễn ảnh nằm trong bài giảng xử lý tín hiệu và mã hóa nhằm trình bày về giới thiệu chung về biểu diễn ảnh, mô hình màu sắc, thu nhận ảnh, lấy mẫu và lượng tử hóa, các định dạng file ảnh.

   21 p ckq 31/10/2017 21 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số